Официални правила на играта "Подарък - Möet"

Общи разпоредби:

1.1. Настоящата онлайн активност „Празнувай с fastbag“, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „Тех Фуудс” ООД,  ЕИК: 206075727, седалище и адрес на управление:гр. София 1700, ул. „Георги Райчев” № 21Г, наричано за краткост „Организатор“

1.2. Играта се организира и провежда за период от 03.02.2021г.. до 28.02.2021 г. в 23:59 ч.

1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.

1.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и предлаган от Oрганизатора.

1.5. Играта се провежда на официалната страница на „Тех Фуудс” ООД във Facebook: (https://www.facebook.com/fastbag.bg)

1.6. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.

2. Право за участие в играта:

2.1. С изключение на изрично посочените в т. 2.2. от Общите условия, право на участие в „Играта“ имат всички потребители на социалната мрежа Facebook (www.facebook.com) без значение дали вече са харесали официалната страница на  „Тех Фуудс” ООД или не.

2.2. В играта нямат право да участват:

а) Служителите на „Тех Фуудс” ООД.

б) Юридически лица или организации от хора с регистрирани профили във Facebook, независимо от техния характер, форма и стопанска цел.

в) Facebook профили, регистрирани под неистински имена, като преценката за това е изцяло в правомощията на Организатора и не може да бъде оспорвана от участниците.

г) Физически лица ненавършили 18-годишна възраст.

3. Механизъм на играта:

3.1. Играта се осъществява чрез публикувана пост-визия на страницата на Организатора (https://www.facebook.com/fastbag.bg)

3.2. Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието да попълни коректно формуляр с данните си под визията на Играта, съдържащ Име, Фамилия, Телефонен номер и Имейл адрес.

3.3. Всеки участник може да попълни формата за участие само веднъж. Данни от дублиращи се профили, регистрирани от едно и също лице се считат за невалидни. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.

3.4. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“.

3.5. За успешно регистриран участник се счита този потребител, който отговоря на т. 3.2. и т. 3.3. от настоящите общи условия.

3.6. След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на т. 3.5., на произволен принцип ще бъдe изтеглен 1 (един) печеливш участник, на който ще бъде предоставена 1 бр. (един брой) „Награда“ по смисъла на т. 4.2 от Общите условия.

3.7. Печелившият участник ще бъде оповестен публично до 18:00 ч. на 01.03.2020 г. във Facebook страницата на Организатора (https://www.facebook.com/fastbag.bg).

3.8. Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на печелившите участници, съгласно описания по-горе механизъм.

4. Награди:

4.1. Участникът, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организатора награден комплект, наричан за краткост „Наградата“, който да му бъде доставен на посочен адрес чрез куриер за сметка на Организатора.

4.2. „Наградата“ представлява: Шампанско Möet & Chandon Ice Imperial 750 мл:

No projects were found!

4.3. Наградата е еднаква за всички потребители, изтеглени като печеливши в настоящата Игра и не може да бъде заменяна с продукти или услуги, различни от посочените в точка 4.2. или срещу паричната им равностойност. 4.4. За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение до Facebook страницата на Организатора (https://www.facebook.com/fastbag.bg).

4.5. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

4.6. Всеки печеливш участник се съгласява да получи Наградата като се съобразява с общите условия на куриерските компании, с които работи Организаторът и да не предявява допълнителни претенции към тях, доколкото те, с поведението си, виновно не затрудняват процеса на доставката.

4.7. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 30 (тридесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставкa

4.8. Участник, непотърсил спечелена Награда в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на обявяване на разкриващата визия с печеливши участници, губи правото да я получи.

4.9. При възникване на ситуация от т. 4.8. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на друг в последствие изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

5. Права и задължения на Организатора:

5.1. Организаторът се задължава да поеме транспортните разходи по изпращане на наградата.

5.2. Организаторът има право да не се ангажира относно осъществяване на кореспонденция с непечеливши и/или дисквалифицирани участници.

5.3. Организаторът има право да дисквалифицира всеки участник, който е:

а) попълнил некоректна информация, съдържаща обидни и подигравателни думи или послания;

б) публикувал текст с неясно и безсмислено съдържание, нямащо отношение към настоящата Игра.

в) не отговаря на критериите посочени в раздел 2 „Право на участие в играта“.

5.4. Организаторът има право да дисквалифицира участници по правилата на настоящите общи условия без допълнително уведомление.

6. Публичност и лични данни.

6.1. С участието в настоящата Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена и снимки да бъдат публикувани на стената на страница на Facebook страницата на  „Тех Фуудс” ООД. (https://www.facebook.com/fastbag.bg). Участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свържат с тях на предоставените от тях данни се цел уточняване на доставката и получаването на наградата.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа, събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците, да се извършва при стриктно спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, действащото българско законодателство във връзка със защитата на лични данни, и Политиката за поверителност на  „Тех Фуудс” ООД (https://www.fastbag.bg/privacy-policy/ )

6.3. Събираните и обработвани лични данни – име, имейл адрес и телефон ще бъдат използвани само и единствено с цел успешното провеждане на „Играта“ и доставка на наградата и ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защитата на личните данни и политиката за поверителност на Организатора.

6.4. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

6.5. Организаторът декларира, че е спазил и ще спазва относимите разпоредби на нормативните актове, уреждащи защитата на лични данни по отношение на данните, събирани и обработвани за целите на настоящата онлайн активност.

6.6. Победителят, чрез участието си в „ИГРАТА“ декларира и дава изричното си съгласие‚ при необходимост и без да се изисква предварително разрешение, организаторът „Тех Фуудс” ООД  да обработва и съхранява неговите лични данни при условията и по реда, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

7. Отговорност.

7.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени награди, поради некоректно посочени данни от участниците, обявени за печеливши .

7.2. Организаторът не носи отговорност за качествените характеристики на предоставените в наградата продукти, които не са негово производство.

7.3. Организаторът не носи отговорност за забавяния при доставката на награди, причинени от дейността на куриерски фирми или трети лица.

7.4. Организаторът не носи отговорност за последствията от невярна или некоректно представена информация от страна на участниците, в т.ч. и обявените за печеливши участници.

7.5. Всеки от участниците, носи персонална отговорност за съдържанието на своите публикации и за информацията, която изпраща до Организатора.

8. Прекратяване на играта и промени в условията.

8.1. Организаторът имат право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите „Официални условия и правила“, в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на „Официалните условия и правила“ от участник, Организаторът имат право да го дисквалифицира.

8.2. Организаторът има право да променя и допълва настоящите „Официални условия и правила“ по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на Fastbag“ във Facebook (https://www.facebook.com/fastbag.bg)

За да посетите нашия сайт, трябва да потвърдите, че сте на възраст, която Ви позволява да закупувате и консумирате алкохол в съответствие с приложимото законодателство.

Имате ли навършени 18 години?